08.05.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”

Май 9, 2015 12:43 пп Published by Leave your thoughts

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”
2. Код за ЄДРПОУ 37814647
3. Місцезнаходження 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 15, офiс 10
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0975948697, факсу немає
5. Електронна поштова адреса auditpodatkiv@vxt7.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.auditpodatkiv.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37814647), надалi по тексту – “Товариство”, прийнято рiшення (Протокол №2904-15 вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №003/ко вiд 29 квiтня 2015 року), про звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Панасенко Яни Володимирiвни.
Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення про звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Панасенко Яни Володимирiвни є заява Панасенко Яни Володимирiвни вiд 15 квiтня 2015 року.
- Фiзична особа – Панасенко Яна Володимирiвна, паспортнi данi (серiя МА №150101, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 20 червня 1996 року), частка у статутному капiталi Товариства становить 70% (кiлькiсть акцiй Товариства, якими володiє становить 560 шт.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду директора Товариства Панасенко Яна Володимирiвна обiймала в перiод з 12 вересня 2011 року по 29 квiтня 2015 року (включно).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”                     Панасенко Яна Володимирiвна