25.03.2015 Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”

Март 26, 2015 12:14 дп Published by Leave your thoughts

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 37814647, далі-Товариство), місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться о 10:00 годині 29 квітня 2015 року, за місцезнаходженням Товариства: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 квітня 2015 року за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 09:00.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 09:50.

 

Для реєстрації треба мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам, крім того, документи, що підтверджують право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства, у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, а саме – станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
  2. Про обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
  4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства.
  5. Про розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
  7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
  8. Про переобрання Головного бухгалтера Товариства.
  9. Про переобрання Директора Товариства.

 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10.

 

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Статутом Товариства, мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, звернувшись до директора Товариства – Панасенко Яни Володимирівни за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9:00 години до 18:00 години (перерва з 13:00 до 14:00 години), а в день проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства  - також у місці їх проведення.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

4697

4633,3

Основні засоби

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4

4

Сумарна дебіторська заборгованість

4688,9

4626,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4,1

3,2

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

4673

4630

Статутний капітал

8000

8000

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

24

3,3

Чистий прибуток (збиток)

-3327

-3370

Середньорічна кількість акцій (шт.)

800

800

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

6

 

Довідки за тел.:  +38 (097) 5948697