13.06.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”

Июнь 12, 2014 3:22 пп Published by Leave your thoughts

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”

2. Код за ЄДРПОУ: 37814647

3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 15, офiс 10

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 0975948697

5. Електронна поштова адреса: auditpodatkiv@vxt7.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.auditpodatkiv.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 37814647), надалi по тексту – «Товариство», прийнято рiшення (Наказ № 25-к вiд 10 червня 2014 року), про звiльнення з 10 червня 2014 року головного бухгалтера Товариства Федоренко Олени Сергiївни.

Пiдставою прийняття Директором Товариства рiшення про звiльнення з 10 червня 2014 року головного бухгалтера Товариства Федоренко Олени Сергiївни є заява Федоренко Олени Сергiївни вiд 06 червня 2014 року. На посаду головного бухгалтера замiсть Федоренко Олени Сергiївни (повноваження якої припинено), нiкого не призначено.

- Фiзична особа – Федоренко Олена Сергiївна, паспортнi данi (серiя ВВ № 060004, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 30 вересня 1997 року), часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду головного бухгалтера Товариства обiймала в перiод з 13 лютого 2013 року по 10 червня 2014 року (включно).

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ” Панасенко Яна Володимирівна.

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ”, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата здійснення дії 10.06.2014р.): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (stockmarket.gov.ua) – 11.06.2014 12:49:37, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 12.06.2014р., № 109 (1862) «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» - 4 ст.