Повідомлення про внесення змін у проведення ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Апрель 4, 2014 4:08 пп Published by Leave your thoughts

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37814647), місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, повідомляє про внесення змін до опублікованого ДП ІВЦ «Відомості НКЦПФР» щоденного офіційного друкованого видання Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (№54 (1807) від 20.03.2014р.), повідомлення про проведення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» 22 квітня 2014 року чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться о 10 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, з підстави внесення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» змін до документів наданих або таких, з якими акціонери мали можливість ознайомитися у зв’язку із змінами в порядку денному чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про обрання Наглядової ради Товариства та затвердження її кількісного складу.
5. Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
6. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Про розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
9. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства.
10. Про розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
11. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
12. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції з подальшою державною реєстрацією.

Інформація про порядок проведення реєстрації акціонерів та їх представників; час початку та закінчення реєстрації; перелік документів, який треба мати при собі для реєстрації; порядок, строки та місце ознайомлення акціонерів з документами пов’язаними з питаннями порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства; порядок, строки та місце надання акціонерами пропозицій та інша інформація, що необхідна до повідомлення Товариством відповідно до законодавства, залишається незмінною та зазначена в опублікованому ДП ІВЦ «Відомості НКЦПФР» щоденному офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» ( №54 (1807) від 20.03.2014р.).

Довідки за тел.: (044) 289 42 42