Повідомлення щодо проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ»

Март 18, 2014 6:31 пп Published by Leave your thoughts

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37814647), місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться о 10-00 годині 22 квітня 2014 року, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 22 квітня 2014 року за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 09-00.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 09-50.
Для реєстрації треба мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам, крім того, документи, що підтверджують право на участь та голосування на загальних зборах, відповідно до чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства, у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, а саме – станом на 24 годину 15 квітня 2014 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства.
5. Про розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10.
Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством і Статутом Товариства, мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, звернувшись до директора Товариства – Панасенко Яни Володимирівни за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 15, офіс 10, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 години до 18.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення чергових (річних) загальних зборів – також у місці їх проведення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПОДАТКОВИЙ АУДИТ УКРАЇНИ» (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 4 697 7 993
Основні засоби 2 2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 5 955
Запаси 4 4
Сумарна дебіторська заборгованість 4 687 2 015
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 17
Нерозподілений прибуток -3 327 -15
Власний капітал 4 673 7 985
Статутний капітал 8 000 8 000
Довгострокові зобов’язання 4 2
Поточні зобов’язання 20 6
Чистий прибуток (збиток) -3 327 -15
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 4

Довідки за тел.:  (044) 289 42 42